صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هاپروفایل اساتید درباره ماتماس با ماEnglish
دروس تخصصی

 

دروس  تخصصی  رشته ی مطالعات منطقه ای

گرایش مطالعات ایران

 

 

کد درس

 

دروس زمینه ی مطالعات ایران

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

11

سیاست و حکومت در ایران

741120

2

12

جغرافیای سیاسی ایران

741121

2

13

تاریخ سیاسی ایران

741122

2

14

جامعه و فرهنگ در ایران

741123

2

15

اقتصاد سیاسی ایران

741124

2

16

ایران و سازمانهای بین المللی و منطقه ای

741125

2

17

آشنایی با سنن و آداب و رسوم گرههای ملی در ایران

741126

2

18

اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در ایران

741127

2

19

ایران و کشورهای خاورمیانه

741128

2

20

ایران و قدرتهای بزرگ

741129

2

21

آشنایی با زبانهای محلی

741130

1

دروس  تخصصی  رشته ی مطالعات منطقه ای

گرایش خلیج فارس

 

کد درس

 

دروس زمینه ی مطالعات خلیج فارس

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

11

سیاست و حکومت در منطقه خلیج فارس

741220

2

12

جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس

741221

2

13

فرهنگ، ملیت و قومیت در منطقه خلیج فارس

741233

2

14

تاریخ سیاسی و روابط بین المل در منطقه خلیج فارس

741222

2

15

روابط ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس

741240

2

16

اقتصاد سیاسی و روابط تجاری در منطقه خلیج فارس

741224

2

17

اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در خلیج فارس و سازمانهای بین المللی

741227

2

18

امنیت خلیج فارس و نظام بین الملل

741231

2

19

کشورهای منطقه خلیج فارس و سازمانهای بین المللی

741232

2

20

سمینار مسایل روز

741234

1

21

تحقیق آزاد

741235

1

22

آشنایی با زبانهای محلی

741230

1

دروس  تخصصی  رشته ی مطالعات منطقه ای

گرایش دریای خزر

 

کد درس

 

دروس زمینه ی دریای خزر

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

11

سیاست و حکومت در حوزه دریای خزر

741320

2

12

جغرافیای سیاسی حوزه دریای خزر

741321

2

13

تاریخ سیاسی و روابط بین المل در حوزه دریای خزر

741322

2

14

فرهنگ، ملیت و قومیت در حوزه دریای خزر

741333

2

15

روابط ایران و کشورهای حوزه دریای خزر

741340

2

16

اقتصاد سیاسی و روابط تجاری در حوزه دریای خزر

741324

2

17

اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در حوزه دریای خزر

741327

2

18

امنیت حوزه دریای خزر و نظام بین الملل

741331

2

19

کشورهای حوزه دریای خزر و سازمانهای بین المللی

741332

2

20

رژیم حقوقی دریای خزر

741341

2

21

سمینار مسایل روز

741334

1

22

تحقیق آزاد

741335

1

23

آشنایی با زبانهای محلی

741330

1

 دروس  تخصصی  رشته ی مطالعات منطقه ای

گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا

 

کد درس

 

دروس زمینه ی خاورمیانه و شمال آفریقا

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

11

سیاست و حکومت در خاورمیانه و شمال آفریقا

741420

2

12

جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا

741421

2

13

تاریخ سیاسی و روابط بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا

741422

2

14

فرهنگ، ملیت و قومیت در منطقه خاورمیانه

741433

2

15

روابط ایران و کشورهای خاورمیانه

741440

2

16

اقتصاد سیاسی و روابط تجاری در خاورمیانه و شمال آفریقا

741424

2

17

اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در منطقه خاورمیانه

741427

2

18

امنیت خاورمیانه و نظام بین الملل

741431

2

19

کشورهای منطقه خاورمیانه و سازمانهای بین المللی

741432

2

20

سمینار مسایل روز

741434

2

21

تحقیق آزاد

741435

1

22

آشنایی با زبانهای محلی

741430

1

دروس  تخصصی  رشته ی مطالعات منطقه ای

گرایش آسیای مرکزی و قفقاز

 

 

کد درس

 

دروس زمینه ی آسیای مرکزی و قفقاز

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

11

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی و قفقاز

741520

2

12

جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز

741521

2

13

تاریخ سیاسی و روابط بین الملل در آسیای مرکزی و قفقاز

741422

2

14

فرهنگ، ملیت و قومیت در آسیای مرکزی و قفقاز

741533

2

15

روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز

741540

2

16

اقتصاد سیاسی و روابط تجاری در آسیای مرکزی و قفقاز

741524

2

17

اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در آسیای مرکزی و قفقاز

741527

2

18

امنیت و نظام بین الملل در آسیای مرکزی و قفقاز

741531

2

19

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و سازمانهای بین المللی

741532

2

20

سمینار مسایل روز

741534

1

21

تحقیق آزاد

741535

1

22

آشنایی با زبانهای محلی

741530

1

دروس  تخصصی  رشته ی مطالعات منطقه ای

گرایش آسیای جنوبی

 

 

کد درس

 

دروس زمینه ی آسیای جنوبی

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

11

سیاست و حکومت در آسیای جنوبی

741620

2

12

جغرافیای سیاسی آسیای جنوبی

741621

2

13

تاریخ سیاسی و روابط بین الملل در آسیای جنوبی

741622

2

14

فرهنگ، ملیت و قومیت در آسیای جنوبی

741633

2

15

روابط ایران و کشورهای آسیای جنوبی

741640

2

16

اقتصاد سیاسی و روابط تجاری در آسیای جنوبی

741624

2

17

امنیت  آسیای جنوبی و نظام بین الملل

741631

2

18

کشورهای آسیای جنوبی و سازمانهای بین المللی

741632

2

19

سمینار مسایل روز

741634

1

20

تحقیق آزاد

741635

1

21

آشنایی با زبانهای محلی

741630

1

 دروس  تخصصی  رشته ی مطالعات منطقه ای

گرایش آسیای جنوب شرقی

 

 

کد درس

 

دروس زمینه ی آسیای جنوب شرقی

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

11

سیاست و حکومت در آسیای جنوب شرقی

741720

2

12

جغرافیای سیاسی آسیای جنوب شرقی

741721

2

13

تاریخ سیاسی و روابط بین الملل در آسیای جنوب شرقی

741722

2

14

فرهنگ، ملیت و قومیت در آسیای جنوب شرقی

741733

2

15

روابط ایران و کشورهای آسیای جنوب شرقی

741740

2

16

اقتصاد سیاسی و روابط تجاری در آسیای جنوب شرقی

741724

2

17

امنیت آسیای جنوب شرقی و نظام بین الملل

741731

2

18

کشورهای آسیای جنوب شرقی و سازمانهای بین المللی

741732

2

19

سمینار مسایل روز

741734

1

20

تحقیق آزاد

741735

1

21

آشنایی با زبانهای محلی

741730

1

 دروس  تخصصی  رشته ی مطالعات منطقه ای

گرایش آسیای شرقی

 

 

کد درس

 

دروس زمینه ی آسیای شرقی

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

11

سیاست و حکومت در آسیای شرقی

741820

2

12

جغرافیای سیاسی آسیای شرقی

741821

2

13

فرهنگ، ملیت و قومیت در آسیای شرقی

741833

2

14

تاریخ سیاسی و روابط بین الملل در آسیای شرقی

741822

2

15

روابط ایران و کشورهای آسیای شرقی

741840

2

16

اقتصاد سیاسی و روابط تجاری در آسیای شرقی

741824

2

17

امنیت آسیای شرقی و نظام بین الملل

741831

2

18

کشورهای آسیای شرقی و سازمانهای بین المللی

741832

2

19

سمینار مسایل روز

741834

1

20

تحقیق آزاد

741835

1

21

آشنایی با زبانهای محلی

741830

1

 دروس  تخصصی  رشته ی مطالعات منطقه ای

گرایش اوراسیا

 

 

کد درس

 

دروس زمینه ی اوراسیا

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

11

سیاست و حکومت در اوراسیا

741920

2

12

جغرافیای سیاسی اوراسیا

741921

2

13

جامعه و فرهنگ در اوراسیا

741923

2

14

تاریخ سیاسی و روابط بین المللی در اوراسیا

741922

2

15

روابط ایران و کشورهای اوراسیا

741940

2

16

اقتصاد سیاسی و روابط تجاری روسیه

741924

2

17

اقتصاد انرژی و منابع طبیعی اوراسیا

741927

2

18

امنیت در روسیه

741931

منوی اصلی
تازه ها
 • تفسیر قرآن کریم «شمس»
  اثر حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مصطفی بروجردی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی اجبارآمیز
  تالیف: بهادر امینیان

 • خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا
  تالیف: محمدرضا دهشیری


صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.