معاونت آموزشی

مقطع کارشناسی

دانشکده روابط بین الملل در حال حاضر در مقطع کارشناسی پذیرش دانشجو ندارد.