اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنا

1- رئیس موسسه (دبیر هیئت امنا)

2- سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیئت امنا

3- یک تن به انتخاب رئیس هیئت امنا به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

4- نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

5- نماینده مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری