امور رایانه و سایت

واحد رایانه دانشکده روابط بین الملل زیر نظر معاونت اجرایی – دانشجویی انجام وظیفه می نماید و اهم وظایف آن عبارتند از:

1.سخت افزار

 • رفع اشکالات و موارد پیش آمده در ھر سیستم و لوازم جانبی و نصب سیستم عامل ودرایوھا.
 • برآورد نیاز ھای سخت افزاری دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و نظارت بر خریدبا ھماھنگی مدیریت دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه .

2. نرم افزار

 • فراھم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری از قبیل نصب و راه اندازی نرم افزار ھای مورد درخواست کاربران با در نظر گرفتن نیاز واقعی آنھا جهت جلوگیری از ترافیک نرمافزاری در ھر سیستم
 • نیاز سنجی نرم افزار ھای تحت شبکه حوزه مربوطه و اعلام آنھا و ارائه مشاوره ھای لازمدر این خصوص به مرکز در جھت تھیه ،آماده سازی و ارتقا نرم افزار ھای مورد نیاز.
 • ارتباط مستمر با شرکت ھای طرف قرارداد واحد و رفع اشکالات و نیازھای کاربران ارائهمشاوره برای استفاده بھینه از نرم افزارھا
 • رفع آلودگی ھای ویروسی بوجود آمده در کامپیوتر ھای داخلی و اینترنت
 • ایجاد فایل سرور و پرینت سرور به منظور اشتراک گذاری منابع در هر مکان و هر زمان لازم

3.وب سایت

 • بروز رسانی صفحات وب سایت
 • قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم در سایت
 • طراحی فرمھا و گنجاندن آن در سایت در جھت کاھش مراجعات مستقیم ارباب رجوع بهمحل وحرکت در جھت تکریم ارباب رجوع
 • نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برایوب سایت دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
 • تهیه و تنظیم وب سایت داخلی جهت دسترسی به اطلاعات روزمره اداری و نرم افزارهای مورد نیاز همچین ارائه اخبار فنی بخش رایانه

4.امور ستادی

 • شرکت در جلسات مدیریت دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه به طور منظم
 • پاسخ به مکاتبات اداری در موعد مقرر
 • ارائه پیشنهادات لازم به منظور حل مشکلات موجود و در نظر گرفتن دورنمای آینده و نیازهای آتی بخش IT

5. تجهیزات

 • مجهزبودن تمامی کلاسها به ویدئو پروژکتور
 • امکان ضبط صدا و ویدئو پروژکتور در سالنها
 • مجهز بودن خوابگاهها به اینترنت و راه اندازی شبکه wireless در خوابگاههای دانشجویی
 • سایت اینترنتی مجهز به کامپیوترهای pc
 • استفاده از share برای تمامی کارکنان و دانشجویان
 • مجهز بودن کلیه اتاق ها به کامپیوتر و اتصال به شبکه های مورد نیاز
 • مجهز بودن اکثر سیستم ها به پرینتر به صورت Local

6.شبکه

 • ارتقا سرورھای محلی به منظور بھینه سازی ارائه سرویس به کارکنان
 • برطرف نمودن اشکالات کاربران در استفاده از سرویسھای شبکه دانشکده طبقفرآیندھای مدیریت اداره سیستمها وزارت امور خارجه.
 • حفظ امنیت فیزیکی شبکه
 • حفظ امنیت دیتا و بستر نرم افزاری شبکه و جلوگیری از نفوذ کاربران غیر مجاز
 • مانتیورینگ 24 ساعت ترافیک شبکه به منظور جلوگیری از ترافیک مخرب(کالیژن)
 • وجود شبکه های کاملا جدا گانه به منظور جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز
 • اقدام در جھت اتصال و یا انفصال کامپیوترھای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراھم نمودنمقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرایندھای مدیریت دانشکده روابط بین الملل و اداره سیستمها وزارت امور خارجه.