اعضای حقوقی

1- جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف - وزیر محترم امور خارجه و رییس هیئت امنا

2- جناب آقای دکتر فرهادی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

3- رئیس دانشکده روابط بین الملل - دبیر هیئت امنا