دکتر سهراب شهابی

مشخصات دکتر سهراب شهابی

مشخصات فردی

تاریخ تولد
1326/05/13
پست الکترونیک
example@info.ir
تلفن تماس
02161150000
محل تولد
-

تحصیلات

# رشته تحصیلی تاریخ اخذ مدرک
1. لیسانس اقتصادی - دانشگاه ملی ایران ( شهید بهشتی ) 1349/01/01
2. فوق لیسانس اقتصاد - دانشگاه اندیانا ، آمریکا 1355/01/01
3. دکترای اقتصاد سیاسی - دانشگاه اندیانا ، آمریکا 1359/01/01
4. موضوع تز دکترا : « بانک جهانی بعنوان نهاد تغییر دهنده با تأکید بر مسأله جمعیت » 1111/11/11

سوابق شغلی

# سمت از تاریخ تا تاریخ
1. تدریس بعنوان مربی در دانشگاه اندیانا و پردو آمریکا 1357/01/01 1358/01/01
2. کارشناس مسائل انرژی – وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران 1359/01/01 1363/01/01
3. مدیرکل برنامه ریزی انرژی وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران 1363/01/01 1365/01/01
4. تدریس در دانشگاه شهید بهشتی ایران 1362/01/01 1364/01/01
5. کارشناس اقتصادی و رئیس بخش اقتصادی دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ایران 1365/01/01 1368/01/01
6. معاون دفتر مطالعات وزارت امور خارجه 1368/01/01 1371/01/01
7. مدیرکل دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ایران 1371/01/01 1374/01/01
8. استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه 1371/01/01 1398/11/28
9. سردبیر مجله سیاست خارجی وزارت امور خارجه ایران 1373/01/01 1376/01/01
10. رئیس شورای علمی دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ایران 1374/01/01 1376/01/01
11. مشاور وزیر امور خارجه 1375/01/01 1376/01/01
12. عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات آسیای مرکزی سمرقند 1375/01/01 1376/01/01
13. معاون دبیرکل دبیرخانه اکو تهران 1376/01/01 1379/01/01
14. مشاور امور اکو و همکاریهای اقتصادی چند جانبه وزارت امور خارجه 1379/01/01 1382/01/01
15. معاون دبیرکل سازمان همکاریهای اقتصادی ( اکو ) 1382/01/01 1386/01/01
16. عضو هیئت امناء دانشکده روابط بین الملل 1381/01/01 1385/01/01
17. عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل 1386/01/01 1398/12/28

مقالات

# موضوع عنوان مجله/فصلنامه/نشریه تاریخ انتشار
1. - Multilateral Trade of Energy, Technology and Capital OPEC Review, Vienna 1352/01/01
2. - صادرات گاز ایران سیاست خارجی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، مهر و آذر 1366/01/01
3. - صادرات گاز ایران ( قسمت دوم ) سیاست خارجی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، اسفند 1367/01/01
4. - شرایط و معیارهای موفقیت هم پیوندی های اقتصادی در کشورهای جهان سوم دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 1367/01/01
5. - The Central Asian Countries and Irans Foreign Policy " , Central Asia and The Regions progressive Publisher , Lahore , Nov 1372/01/01
6. - The Islamic Factors In International Economic Cooperations "In The Islamist Dilemma Granet Publishing Limited UK 1373/01/01
7. - اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحریم سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی بین المللی بهار 1376/01/01
8. - Economic Improvement in the Middle East In New Frontiers in Middle East Security G Martins, Martin Press , N.Y 1378/01/01
9. - آیا می توان در انتظار موفقیت اکو ماند ؟ فصلنامه سیاست ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، پائیز 1386/01/01
10. - اکو تمرکز و یا گسترش فصلنامه سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، بهار 1388/01/01
11. - اکو و توسعه ایران فصلنامه روابط خارجی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، سال دوم، شماره 4، زمستان 1389/01/01

کتاب ها

عنوان
منابع نفت و گاز خزر
انتشارات و سال نشر
موسسه مطالعات دریای خزر، تهران 1380

موضوعات تدریس

# موضوعات تدریس
1. لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد بین الملل
2. سازمانهای اقتصادی و بین المللی
3. اقتصاد سیاسی بین الملل

دانلود ها

# عنوان دانلود
1. TOP 10 countries مشاهده/دانلود
2. What is IPE مشاهده/دانلود
3. nobel prize for economics
4. The Foundation of Mercantile Realism مشاهده/دانلود