گروه های آموزشی

سر فصل و عناوین دروس تخصصی دیپلماسی

دروس  تخصصی  رشته ی دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

 گرایش سازمانهای بین المللی وصلح و امنیت بین المللی

 

کد درس

 

دروس زمینه ی سازمانهای بین المللی وصلح و امنیت بین المللی

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

7

نظریه ها و مبانی صلح و امنیت بین المللی

763207

2

8

کنترل تسلیحات و خلع سلاح

763208

2

9

نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل اختلافات بین المللی

763209

2

10

نقش سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی

763210

2

11

حقوق بین الملل کیفری

763211

2

12

حقوق بین الملل بشر دوستانه

763212

2

13

حقوق معاهدات بین المللی

763213

2

14

سازمانهای بین المللی غیردولتی و حفظ صلح و امنیت بین المللی

763214

2

15

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد

763215

2

16

نقش روابط فرهنگی در گسترش وتحکیم صلح

763216

2

17

سمینار مسایل روز

763217

2

 دروس  تخصصی  رشته ی دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

 گرایش سازمانهای بین المللی وحقوق بین الملل

 

کد درس

 

دروس زمینه ی سازمانهای بین المللی وصلح و امنیت بین المللی

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

7

نظریه ها و مبانی صلح و امنیت بین المللی

763207

2

8

کنترل تسلیحات و خلع سلاح

763208

2

9

نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل اختلافات بین المللی

763209

2

10

نقش سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی

763210

2

11

حقوق بین الملل کیفری

763211

2

12

حقوق بین الملل بشر دوستانه

763212

2

13

حقوق معاهدات بین المللی

763213

2

14

سازمانهای بین المللی غیردولتی و حفظ صلح و امنیت بین المللی

763214

2

15

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد

763215

2

16

نقش روابط فرهنگی در گسترش وتحکیم صلح

763216

2

17

سمینار مسایل روز

763217

2

دروس  تخصصی  رشته ی دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

 گرایش سازمانهای بین المللی حقوق بشر

 

کد درس

 

دروس زمینه ی  سازمانهای بین المللی حقوق بشر

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

27

حقوق بشر در نظام ملل متحد

763427

2

28

حقوق بشر خارج از نظام متحد

763428

2

29

مبانی تطبیقی حقوق بشر: اسلام وغرب

763429

2

30

حقوق بشر و سیاست جهانی

763430

2

31

تحولات حقوق بشر

763431

2

11

حقوق بین الملل کیفری

763211

2

12

حقوق بین الملل بشر دوستانه

763212

2

33

سازمانهای بین المللی غیردولتی حمایت ازحقوق بشر

763433

2

32

سازمانهای بین المللی ومسئله ی پناهندگی در مهاجرت

763432

2

34

حقوق بشر و حمایت از اقشار آسیب پذیر

763434

2

35

سمینار مسایل روز

763217

2

دروس  تخصصی  رشته ی دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

 گرایش سازمانهای بین المللیو محیط زیست

 

کد درس

 

دروس زمینه ی  سازمانهای بین المللی و محیط زیست

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

36

شناخت و مبانی محیط زیست

763536

2

25

حقوق بین الملل محیط زیست

763525

2

37

اقتصاد محیط زیست

763537

2

38

سیاست محیط زیست

763538

2

39

شناخت محیط زیست ایران و مسایل آن

763539

2

40

سازمان ملل متحد و حمایت از محیط زیست

763540

2

41

منابع طبیعی، انرژی و توسعه ی پایدار

763541

2

42

سازمانهای بین المللی غیردولتی و حفاظت از محیط زیست

763542

2

43

حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

763543

2

44

سمینار مسایل روز

763217

2

دروس  تخصصی  رشته ی دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

 گرایش دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللی

 

کد درس

 

دروس زمینه یدیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللی

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

45

سازمانهای اقتصادی جهانی

763645

2

46

حقوق تجارت بین الملل

763646

2

47

سازمان تجارت جهانی

763647

2

48

مذاکرات تجاری بین المللی

763648

2

49

اتحادیه اروپا

763649

2

50

سازمانهای اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای

763650

2

51

حقوق سرمایه گذاری بین المللی

763651

2

52

کارگزاریهای تخصصی غیراقتصادی ملل متحد

763652

2

53

حقوق بین الملل مالکیت معنوی

763653

2

54

سمینار مسایل روز

763217

2

دروس  تخصصی  رشته ی دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

 گرایش دیپلماسی نوین

 

کد درس

 

دروس زمینه ی  دیپلماسی نوین

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

55

مبانی و مفاهیم دیپلماسی

763755

2

56

تاریخ دیپلماسی نوین

763756

2

57

دیپلماسی در عصر جهانی شدن

763757

2

58

دیپلماسی و روابط خارجی ایران

763758

2

22

حقوق دیپلماتیک

763322

2

59

دیپلماسی قدرتهای بزرگ در منطقه ی خلیج فارس

763759

2

60

دیپلماسی غیررسمی و سازمانهای بین المللی غیردولتی

763760

2

61

مطالعات موردی در روابط بین الملل دیپلماتیک

763761

2

62

سمینار مسایل روز

763217

2