گروه های آموزشی

سایر استادان و مدرسین مطالعات منطقه ای

دکتر مصطفی بروجردی

حجه الاسلام و المسلین آقای محمد مسجد جامعی

دکتر مهدی دانش یزدی

دکتر علاء الدین وحید غروی

دکتر مولایی