گروه های آموزشی

گرایش های رشته ی مطالعات منطقه ای

ردیف

 

نام گرایش

 

 

1

 

مطالعات ایران

 

 

2

 

مطالعات خلیج فارس

 

 

3

 

مطالعات دریای خزر

 

 

4

 

مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

 

 

5

 

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

 

 

6

 

مطالعات آسیای جنوبی

 

 

7

 

مطالعات آسیای جنوب شرقی

 

 

8

 

مطالعات آسیای شرقی

 

 

9

 

مطالعات اورآسیا

 

 

10

 

مطالعات اروپا

 

 

11

 

مطالعات آمریکای شمالی

 

 

12

 

مطالعات آمریکای مرکزی و جنوبی

 

 

13

 

مطالعات آفریقا