گروه های آموزشی

سر فصل و عناوین دروس پایه گرایش مطالعات ایران

دروس پایه

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

سیاست بین الملل

2

2

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 

2

3

اقتصاد سیاسی بین المللی

 

2

4

نظام امنیت بین المللی و منطقه ای

 

2

5

روش پژوهش در روابط بین الملل

 

2

6

تحولات نظری در روابط بین الملل : جهانی شدن و منطقه گرایی