گروه های آموزشی

سر فصل و عناوین دروس پایه دیپلماسی

 

کد درس

 

دروس پایه رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

 

 

شماره درس

 

تعداد واحد

1

روانشناسی سیاسی و فنون مذاکرات دیپلماتیک

763101

2

2

حقوق سازمانهای بین المللی

763102

2

3

دیپلماسی در سازمانهای بین المللی

763103

2

4

تحول نظری در روابط بین الملل:جهانی شدن و منطقه گرایی

763104

2

5

اقتصاد سیاسی بین المللی

763105

2

6

سازمانهای بین المللی و موضوعات جهانی

763106

2

001

روش پژوهش در روابط بین الملل

763107

2