گروه های آموزشی

مدیر گروه مطالعات منطقه ای

نام و نام خانوادگی : سهراب شهابی

تاریخ تولد : 13/05/1326

وضعیت تأهل : دارای همسر و دو فرزند

سوابق تحصیلی :

1- لیسانس اقتصادی                 دانشگاه ملی ایران ( شهید بهشتی )       1349

2- فوق لیسانس اقتصاد              دانشگاه اندیانا ، آمریکا                       1355

3- دکترای اقتصاد سیاسی           دانشگاه اندیانا ، آمریکا                     1359

موضوع تز دکترا :

« بانک جهانی بعنوان نهاد تغییر دهنده با تأکید بر مسأله جمعیت »

تجربیات کاری:

 1. تدریس بعنوان مربی در دانشگاه اندیانا و پردو آمریکا سالهای 1357 و 1358
 2. کارشناس مسائل انرژی – وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران سالهای 1363- 1359
 3. مدیرکل برنامه ریزی انرژی وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران سالهای 1365- 1363  
 4. تدریس در دانشگاه شهید بهشتی ایران سالهای 1364- 1362
 5. کارشناس اقتصادی و رئیس بخش اقتصادی دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ایران                       1368-1365
 6. معاون دفتر مطالعات وزارت امور خارجه 1371- 1368    
 7. مدیرکل دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ایران 1374- 1371
 8. استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه از 1371 تاکنون

( استاد درسهای لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد بین الملل ، سازمانهای اقتصادی و بین المللی ، اقتصاد سیاسی بین الملل و همچنین عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل )

 1. سردبیر مجله سیاست خارجی وزارت امور خارجه ایران 1376- 1373
 2. رئیس شورای علمی دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ایران 1376- 1374
 3. مشاور وزیر امور خارجه 1376- 1375
 4. عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات آسیای مرکزی سمرقند 1376- 1375
 5. معاون دبیرکل دبیرخانه اکو تهران 1379- 1376
 6. مشاور امور اکو و همکاریهای اقتصادی چند جانبه وزارت امور خارجه از سال           1382- 1379
 7. معاون دبیرکل سازمان همکاریهای اقتصادی ( اکو ) 1386- 1382
 8. عضو هیئت امناء دانشکده روابط بین الملل 1385- 1381
 9. عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل     - 1386

کارهای انتشاراتی و علمی :

1- دارای دو کتاب که تألیف گردیده

2- بیش از 30 مقاله به فارسی و انگلیسی که در نشریات داخلی و خارجی در زمینه هایی چون اقتصاد سیاسی ایران ، انرژی ، و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران ، آسیای مرکزی و سازمان اکو منتشر گردیده است :

1- Dr. Sohrab Shahabi, Dr. A Shams Ardekani and Dr. A Hashemi,

"Multilateral Trade of Energy, Technology and Capital"

OPEC Review, Vienna, Spring 1983.

2- سهراب شهابی ، صادرات گاز ایران سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، مهر و آذر 1366

3- سهراب شهابی صادرات گاز ایران ( قسمت دوم ) سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، اسفند 1367

4- کتاب گزارش سمینار بازار مشترک اسلامی به اهتمام سهراب شهابی و مقاله « شرایط و معیارهای موفقیت هم پیوندی های اقتصادی در کشورهای جهان سوم » ، در همین کتاب دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران 1367

5- Dr. Sohrab Shahabi

The Central Asian Countries and Irans Foreign Policy " In Book Titled , Central Asia and The Regions , Edited by Dr .S.M. Haiderv, Progressive Publisher , Lahore , Nov 1994.

6- Sohrab Shahabi

"The Islamic Factors In International Economic Cooperations "In The Islamist Dilemma, Edited by Laura Guaz zone, Granet Publishing Limited UK 1995"

7- سهراب شهابی « اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحریم » ، سیاست خارجی ، دفتر مطالعات سیاسی بین المللی بهار 1376 .

8- Sohrab Shahabi and Farideh Farhi "Economic Improvement in the Middle East In New Frontiers in Middle East Security, Edited by Lenore , G Martins, Martin Press , N.Y 1999.

9- کتاب منابع نفت و گاز خزر به اهتمام سهراب شهابی موسسه مطالعات دریای خزر، تهران 1380

10- دکتر سهراب شهابی و دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی ، " آیا می توان در انتظار موفقیت اکو ماند ؟" فصلنامه سیاست ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، پائیز 1386

 

11- دکتر سهراب شهابی و دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی، "اکو تمرکز و یا گسترش" فصلنامه سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، بهار 1388

12- دکتر سهراب شهابی و دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی، "اکو و توسعه ایران" فصلنامه روابط خارجی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، سال دوم، شماره 4، زمستان 1389