گروه های آموزشی

سر فصل و عناوین دروس تخصصی گرایش مطالعات ایران

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

سیاست و حکومت در ایران

2

2

جغرافیای سیاسی ایران

2

3

تاریخ سیاسی ایران

2

4

جامعه و فرهنگ در ایران

2

5

اقتصاد سیاسی ایران

2

6

ایران و سازمان های بین المللی منطقه ای

2

7

آشنایی با سنن و آداب و رسوم گروه های ملی در ایران

2

8

اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در ایران

2

9

ایران و کشورهای خاورمیانه

2

10

ایران و قدرت های بزرگ

2

11

آشنایی با زبان های محلی

1

دانشجویان این گرایش ملزم به گذراندن حداقل 9 درس و مجموعا 18 واحد درسی از دروس فوق می باشند