معاونت آموزشی

کارشناسی ارشد-رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد رشته دیپلماسی و سازمان بین المللی

-          زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2)

-          مبانی علم سیاست (ضریب 1)

-          اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (ضریب 2)

-          حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2)

-          سازمان های بین المللی (ضریب 2)

-          تاریخ روابط بین الملل (ضریب 2)

-          تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز (ضریب 2)