معاونت آموزشی

کارشناسی ارشد-رشته مطالعات منطقه ای

مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای

-          زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2)

-          اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (ضریب 1)

-          نظام های سیاسی تطبیقی (ضریب1)

-          سازمان های بین المللی (ضریب 1)

-          روش پژوهش (ضریب 2)

-          سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضریب 2)