معاونت آموزشی

کمیته جذب هیات علمی

ترکیب و وظایف کمیته جذب دانشکده روابط بین الملل

کمیته جذب دانشکده روابط بین الملل بر اساس آیین‌نامه «تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشور با اصلاحات بعدی مصوب جلسات 608 و 623 مورخ 19/4/86 و 10/2/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی» تشکیل یافته است.

وظایف کمیته جذب

براساس آئین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کمیته جذب موظف به انجام اقدامات ذیل است:

  • شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی
  • انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیات علمی موسسه
  • تصمیم گیری درخصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیات علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیات علمی طرح سربازی، ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی در چارچوب آئین نامه ها و مقررات مربوطه
  • اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیات علمی متقاضی استخدام در موسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی (صلاحیت عمومی متقاضیان برای عضویت در هیات علمی دانشکده روابط بین الملل از طریق حراست وزارت امور خارجه احراز می شود).
  • نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هایت علمی
  • ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیات مرکزی جذب

ترکیب کمیته جذب

ترکیب کمیته جذب دانشکده روابط بین الملل به قرار زیر است:

  • رئیس دانشکده (رئیس کمیته)
  • معاون آموزشی دانشکده (دبیر کمیته)
  • 4 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده به انتخاب رئیس دانشکده

مسئول دبیرخانه هیات علمی دانشکده ضمن هماهنگی جلسات به منظور ارائه درخواست افراد به کمیته جذب در جلسات حضور می یابد.

برای دریافت آیین نامه کمیته ی جذب این جا کلیک کنید.

دانلود : komiteye_jazb2.pdf           حجم فایل 946 KB