معاونت آموزشی

دبیرخانه دوره دکترا

دوره دکتری روابط بین الملل

            بر اساس تفاهم نامه فیمابین دانشکده روابط بین الملل و دانشگاه تربیت مدرس، دوره دکتری روابط بین الملل با همکاری مشترک دو موسسه آموزشی فوق از نیمسال اول تحصیلی 1392-1391 با پذیرش 6 دانشجو آغاز گردید. دانشجویان این دوره ضمن بهره مندی از استادان مجرب هر دو دانشگاه، از مزایایی چون آموزش حرفه ای و تخصصی زبان انگلیسی از طریق آموزش حضوری، مجازی و آزمایشگاهی و همچنین شرکت در سمینارهای علمی برخوردار می باشند.

کلاسهای درس دانشجویان این دوره عمدتاً در دانشکده روابط بین الملل برگزار می گردد و دوره مذکور علاوه بر ارائه آموزش های لازم، پژوهش به عنوان محور اصلی فعالیت های دانشجویان محسوب می گردد.