مراحل دریافت دانشنامه

مدارک لازم جهت دریافت اصل دانشنامه

ارائه اصل و کپی دانشنامه کارشناسی

ارائه گواهی موقت کارشناسی ارشد که از دانشکده دریافت شده است

انجام تعهدات سپرده (خدمت در ایران)

ارائه کارت پایان خدمت و تصویر آن برای آقایان

انجام تعهدات سپرده شده

پرداخت کلیه بدهی ها