معاونت آموزشی

مراحل انتخاب، تصویب و نگارش پایان نامه ها

مراحل انتخاب، تدوین ، تصویب و نگارش پایان نامه

1- در مرحله انتخاب موضوع و اساتید راهنما و مشاور پایان نامه،‌ دانشجو موظف است در حوزه رشته و گرایش تحصیلی خود به انتخاب موضوعی اقدام نماید که اولاً تکراری نباشد (با مراجعه به آموزش دانشکده، کتابخانه تخصصی و سایر منابع موجود از تکراری نبودن آن مطمئن شود) و سپس در تعامل با اساتید راهنما و مشاور که به انتخاب دانشجو و در مشورت با واحد آموزش و نهایتاً با موافقت اساتید مذکور انتخاب می شوند، نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد موضوع و اساتید (فرم تصویب موضوع پایان نامه) اقدام نماید.
2- در گام بعدی فرم تکمیل شده که امضای اساتید مربوطه را به همراه دارد، جهت طرح در گروه آموزشی و سپس شورای آموزشی به واحد آموزش تسلیم میشود.
3- در گروه آموزشی مربوطه، درخصوص موضوع بحث و تبادل نظر شده، تغییرات احتمالی و پیشنهادی از سوی اساتید مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت نیاز پس از تصحیح موضوع، به شورای آموزشی ارجاع می گردد.
4- در شورای آموزشی کلیه پایان نامه های مصوب گروه ها به اطلاع رئیس و اعضای شورا رسیده، مورد تائید نهایی قرار می گیرد.
5- پس از مراحل فوق دانشجو موظف است با توجه به آئین نامه نگارش پایان نامه و در هماهنگی با اساتید راهنما و مشاور در مدت زمان معین که در آئین نامه قید شده است، نسبت به تکمیل نگارش پایان نامه خود اقدام نماید و گزارش آن را مرتباً به اساتید مربوطه ارائه نماید.
6- در آخرین مرحله و پس از اتمام نگارش، چنانچه پایان نامه آماده دفاع باشد، فرم مربوطه که به امضای اساتید راهنما و مشاور رسیده است، توسط دانشجو به واحد آموزش ارائه می گردد تا جهت تعیین اساتید داور در شورای آموزشی مطرح گردد. پس از انتخاب اساتید داور پایان نامه در شورای آموزشی، دانشجو موظف است دو نسخه از پایان نامه تکمیل شده را به واحد آموزش تسلیم نماید تا جهت مطالعه و بررسی به اساتید داور تحویل گردد. در پایان، با هماهنگی اساتید راهنما، مشاور و داور زمانی جهت دفاع از پایان نامه تعیین می گردد و نمره پایان نامه اعلام می شود.